Luyện thi TOEIC cấp tốc – Mẹo giải đề bổ sung

28

Các cụm từ sau đây thường xuyên xuất hiện trong phần 5 và 6 của đề thi TOEIC:

 1. Beginning + 1 thời điểm
 2. promptly/precisely + giờ: đúng vào lúc mấy giờ
 3. Thấy các đáp án có Although và Despite: Chọn 1 trong 2.
 4. increase in: sự tăng về cái gì đó
 5. conveniently located: được tọa lạc tiện lợi
 6. postpone <-> until: trì hoãn cho đến khi
 7. a list/a series of Ns: một danh sách/một chuỗi cái gì đó
 8. In an effort/attempt to V1: Nỗ lực làm gì đó
 9. comprehensive schedule/program/directory: kế hoạch/chương trình/danh bạ bao quát
 10. within + 1 khoảng thời gian: trong vòng bao lâu
 11. job/employment opening: chỗ trống việc làm
 12. permission <-> without/unless: không được cho phép/trừ khi được cho phép
 13. day/date of receipt: ngày nhận
 14. Chọn V3 trước by/with: Mang nghĩa bị động
 15. complete with: bao gồm ≠ complete trust: sự tin tưởng hoàn toàn
 16. Since + QKĐ, mệnh đề HTHT: Chọn Since trước QKĐ.
 17. in conjunction with: cùng với
 18. existing/current staff (employees): đội ngũ nhân viên hiện tại
 19. tentative schedule: kế hoạch tạm thời
 20. will -> unless/as soon as: trừ khi thì sẽ/sẽ ngay khi

21. on your own: một mình bạn

Luyện thi toeic trong 2 tháng

 1. Thấy thì HTTD trong câu thì chọn “currently” trong đáp án và ngược lại.
 2. failure -> prevent: ngăn ngừa lỗi
 3. provide sth to/for sb: cung cấp cái gì cho ai
 4. obtain/get sth from: lấy cái gì từ đâu đó.
 5. stringent inspection: sự kiểm tra nghiêm ngặt
 6. most of the Ns: hầu hết những ai/cái gì đó (chia số nhiều) ≠ neither of the Ns: không ai/cái nào trong 2 đối tượng (chia số ít)
 7. undergo renovation/maintenance: trải qua sự đổi mới/bảo trì
 8. at all times: luôn luôn
 9. fulfill order: hoàn tất đơn hàng
 10. at least/approximately/up to/over + 1 con số: ít nhất/xấp xỉ/lên đến/hơn bao nhiêu đó
 11. reserve the right: có quyền, giữ quyền
 12. throughout the year/the countryside: suốt năm/khắp miền quê
 13. concerns about: những mối lo về cái gì đó
 14. address concerns: giải quyết những mối lo ngại
 15. After -> finally: Sau… cuối cùng cũng…
 16. adversely affect: ảnh hưởng xấu
 17. one of the Ns: một trong những cái gì đó
 18. a selection of Ns: một tập hợp những cái gì đó
 19. all/every -> except: tất cả/mọi cái gì đó ngoại trừ cái gì đó
 20. QKĐ/TLĐ -> once: một khi làm xong cái này thì làm cái kia
 21. a summary of sth: một bản tóm tắt cái gì đó
 22. be commonly known as: thường được biết đến như là cái gì đó
 23. as V3.: như đã được làm gì đó (đứng cuối câu)

45. Enclose = include = attach đứng đầu câu luôn có “ed”: Được đính kèm (bị động).

* Ghi chú: Những chỗ được tô đậm là những chỗ thường được bỏ trống để điền vào trong đề thi.

 

 

Bạn đang xem bài viết Luyện thi TOEIC cấp tốc – Mẹo giải đề bổ sung tại chuyên mục Kiến Thức TOEIC, trên website TOEIC 3T. Nếu bạn có nhu cầu tư vấn về sản phẩm cũng như đặt hàng xin vui lòng liên hệ HOTLINE hoặc tại đây.