Luyện thi TOEIC cấp tốc – Sự hòa hợp giữa chủ từ và động từ

54

Các trường hợp chia động từ số ít:

+ Trong câu có “each” và “every” (trừ every people).

+ Somebody, someone, anyone, anything, no one, …

+ Tên các môn học, các loại bệnh, tên nước (physics, measles, United States, …).

+ Danh từ không đếm được: water, paper, knowledge, …

+ Khoảng cách, thời gian, tiền bạc.

Luyện thi toeic 700

 

 

 

 

 

 

“A number of” chia số nhiều >< “The number of” chia số ít.

– Either…or/Neither…nor/Not only…but also: Chia theo chủ từ sát động từ.

Ex: Not only my parents but also my sister is here.

– of/along with/together with/as well as: Chia theo cái trước giới từ.

Ex: My parents along with my sister are here.

Most of, plenty of: Chia theo danh từ sau “of”.

Ex: Most of the students in this class are fat.

Most of this land is mine.

* Không được dùng dạng bị động đối với các động từ: happen, occur, take place, appear, exist…