Luyện thi TOEIC cấp tốc – Các cấu trúc thường gặp trong đề thi TOEIC

144

to/In order to/So as to   + V1: để làm gì.

Ex: I study hard to pass the exam.

So sánh với:

so that/in order that   + mệnh đề: để làm gì.

Ex: I study hard so that I can pass the exam.

– too + adj + to V1: quá…không thể.

Ex: Mary is too short to play basketball.

– Cách dùng “enough”:

+ Enough đứng sau tính từ: adj + enough + to V1: đủ…để làm gì.

Ex: I’m rich enough to buy a house.

+ Enough đứng trước danh từ: enough + n + to V1: đủ…để làm gì.

Ex: I have enough money to buy a house.

Luyện thi toeic sách nào hay

 

 

 

 

 

 

 

 

so + adj + that: quá…đến nỗi.

Ex: The day was so hot that we decided to stay at home.

So sánh với: such + n + that: quá…đến nỗi.

Ex: It was such a hot day that we decided to stay at home.

Because of/due to/owing to + danh từ: Bởi vì…

Because/since/as + mệnh đề: Bởi vì…

Despite/in spite of + danh từ: Mặc dù…

Although/though/even though + mệnh đề: Mặc dù…

Ex: Although I got up late, I went to work on time.

<=> Despite getting up late, I went to work on time.