Luyện thi TOEIC cấp tốc – Các cấu trúc thường gặp trong đề thi TOEIC

100

to/In order to/So as to   + V1: để làm gì.

Ex: I study hard to pass the exam.

So sánh với:

so that/in order that   + mệnh đề: để làm gì.

Ex: I study hard so that I can pass the exam.

– too + adj + to V1: quá…không thể.

Ex: Mary is too short to play basketball.

– Cách dùng “enough”:

+ Enough đứng sau tính từ: adj + enough + to V1: đủ…để làm gì.

Ex: I’m rich enough to buy a house.

+ Enough đứng trước danh từ: enough + n + to V1: đủ…để làm gì.

Ex: I have enough money to buy a house.

Luyện thi toeic sách nào hay

 

 

 

 

 

 

 

 

so + adj + that: quá…đến nỗi.

Ex: The day was so hot that we decided to stay at home.

So sánh với: such + n + that: quá…đến nỗi.

Ex: It was such a hot day that we decided to stay at home.

Because of/due to/owing to + danh từ: Bởi vì…

Because/since/as + mệnh đề: Bởi vì…

Despite/in spite of + danh từ: Mặc dù…

Although/though/even though + mệnh đề: Mặc dù…

Ex: Although I got up late, I went to work on time.

<=> Despite getting up late, I went to work on time.

 

Bạn đang xem bài viết Luyện thi TOEIC cấp tốc – Các cấu trúc thường gặp trong đề thi TOEIC tại chuyên mục Kiến Thức TOEIC, trên website TOEIC 3T. Nếu bạn có nhu cầu tư vấn về sản phẩm cũng như đặt hàng xin vui lòng liên hệ HOTLINE hoặc tại đây.