Các hình thức so sánh cần biết khi luyện thi TOEIC

87

1. So sánh bằng: có “as…as”.

Ex: Tom is as tall as Peter.

I have as many friends as you.

                       few (sau few/a few luôn là danh từ số nhiều)

I have as much money as you.

                little

Lưu ý: few ≠ a few, little ≠ a little.

 

 

 

 

 

2. So sánh hơn: có “than”.

Ex: Tom is taller than Peter.

Mary is more beautiful than Susan.

=> Nếu hơn nhiều thì dùng “much/far” để nhấn mạnh.

Ex: Tom is much/far taller than Peter.

Mary is much/far more beautiful than Susan.

3. So sánh nhất: có “the”.

tall -> the tallest (tính từ ngắn).

beautiful -> the most beautiful (tính từ dài).

Ex: Tom is the tallest boy in the family.

Mary is the most beautiful of the three sisters.

=> Các hình thức so sánh đối với trạng từ cũng tương tự như của tính từ.