Bạn đã nắm chắc các dạng của mệnh đề If cho kỳ thi TOEIC?

74

Loại 1: If   V1 (s/es),      will/can V1 (hoặc V1 (s/es)).

Ex: 1. If Mary studies hard, she will pass the exam.

  1. If you forget your password, please contact the technical department.

=> Đảo ngữ: Thay If bằng Should và trả động từ về nguyên mẫu.

Ex: … Mary study hard, she will pass the exam.

A. if    B. should    C. were     D. had

Luyện thi toeic 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Loại 2: If   V2/were,      would/could V1.

Ex: If today were Sunday, I would go swimming.

Loại 3: If   had V3,      would/could have V3.

Ex: If he had studied hard, he would have passed the exam last year.

=> Đảo ngữ: Bỏ If và đảo had lên đầu câu.

Ex: … he studied hard, he would have passed the exam last year.

A. if    B. should    C. were     D. had