Bạn đã nắm chắc các dạng của mệnh đề If cho kỳ thi TOEIC?

49

Loại 1: If   V1 (s/es),      will/can V1 (hoặc V1 (s/es)).

Ex: 1. If Mary studies hard, she will pass the exam.

  1. If you forget your password, please contact the technical department.

=> Đảo ngữ: Thay If bằng Should và trả động từ về nguyên mẫu.

Ex: … Mary study hard, she will pass the exam.

A. if    B. should    C. were     D. had

Luyện thi toeic 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Loại 2: If   V2/were,      would/could V1.

Ex: If today were Sunday, I would go swimming.

Loại 3: If   had V3,      would/could have V3.

Ex: If he had studied hard, he would have passed the exam last year.

=> Đảo ngữ: Bỏ If và đảo had lên đầu câu.

Ex: … he studied hard, he would have passed the exam last year.

A. if    B. should    C. were     D. had

 

 

Bạn đang xem bài viết Bạn đã nắm chắc các dạng của mệnh đề If cho kỳ thi TOEIC? tại chuyên mục Kiến Thức TOEIC, trên website TOEIC 3T. Nếu bạn có nhu cầu tư vấn về sản phẩm cũng như đặt hàng xin vui lòng liên hệ HOTLINE hoặc tại đây.