Lý thuyết 3T

41

“Cuộc sống giàu có và hạnh phúc là cuộc sống có 3 yếu tố: Ta, Tình, Tiền phát triển một cách cân bằng và liên tục.”  (NTT)

– Ta: Phát triển bản thân.

– Tình: Phát triển mối quan hệ.

– Tiền: Phát triển tiền bạc.

Hôm nay, mình đã làm được gì cho Ta, Tình , Tiền?